کتاب جمعه: تفاوت بین نسخه‌ها

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردنِ شماره‌های ۳۵ و ۳۶.)
(پیوند دادنِ عکس‌های روجلدی ۱ تا ۴ به فهرست‌های مربوط.)
سطر ۳: سطر ۳:
  
 
{|
 
{|
|[[Image:jeld01.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱ پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱]]، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld01.jpg|220px|link=کتاب جمعه ۱]]
|[[Image:jeld02.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۲ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۲]]، پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld02.jpg|220px|link=کتاب جمعه ۲]]
|[[Image:jeld03.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۳ پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۳]]، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld03.jpg|220px|link=کتاب جمعه ۳]]
|[[Image:jeld04.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۴ اوّل شهریور ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۴]]، اوّل شهریور ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld04.jpg|220px|link=کتاب جمعه ۴]]
 
|}
 
|}
  

نسخهٔ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۲:۴۵

کتاب جمعه نام هفته‌نامه‌ای است به سردبيری احمد شاملو که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد.


Jeld01.jpg Jeld02.jpg Jeld03.jpg Jeld04.jpg
سال اوّل شماره ۵ هشتم شهریور ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۵، هشتم شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۶ پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۶، پانزدهم شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۷ ۲۲ شهریور ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۷، ۲۲ شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۸ ۲۹ شهریور ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۸، ۲۹ شهریور ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۹ ۵ مهرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۹، ۵ مهرماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۰ ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۰، ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۱ ۱۹ مهرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۱، ۱۹ مهرماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۲ ۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۲، ۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۳ ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۳، ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۴ ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۴، ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۵ ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۵، ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۶ اوّل آذرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۶، اوّل آذرماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۷ ۱۵ آذرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۷، ۱۵ آذرماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۸ ۲۲ آذرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۸، ۲۲ آذرماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۹ ۲۹ آذرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۹، ۲۹ آذرماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۰ ۶ دیماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۰، ۶ دیماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۱ ۱۳ دیماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۱، ۱۳ دیماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۲ ۲۰ دیماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۲، ۲۰ دیماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۳ ۲۷ دیماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۳، ۲۷ دیماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۴ ۴ بهمن‌ماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۴، ۴ بهمن‌ماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۵ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۵، ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۶ ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۶، ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۷ ۲ اسفندماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۷، ۲ اسفندماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۸ ۹ اسفندماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۸، ۹ اسفندماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۹ ۱۶ اسفندماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۹، ۱۶ اسفندماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۳۰ ۲۳ اسفندماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۳۰، ۲۳ اسفندماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۳۱ ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۵۹
کتاب جمعه ۳۱، ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۵۹
سال اوّل شماره ۳۲ ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۹
کتاب جمعه ۳۲، ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۹
سال اوّل شماره ۳۳ ۱۱ اردیبشهت‌ماه ۱۳۵۹
کتاب جمعه ۳۳، ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۹
سال اوّل شماره ۳۴ ۱۸ اردیبشهت‌ماه ۱۳۵۹
کتاب جمعه ۳۴، ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۹
سال اوّل شماره ۳۵ ۲۵ اردیبشهت‌ماه ۱۳۵۹
کتاب جمعه ۳۵، ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۹
سال اوّل شماره ۳۶ ۱ خردادماه ۱۳۵۹
کتاب جمعه ۳۶، ۱ خردادماه ۱۳۵۹