کتاب جمعه ۲۳

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۳
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۳
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۳
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۳
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۳
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۳
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۳
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۳ صفحه ۱(فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۳ صفحه ۱(فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۲۳

۲۷ دیماه ۱۳۵۸


طرح و عکس


مقالات و مقولات

م. مراد... ۳

فریدا براون... ۹

فرخ صادقی... ۱۳۸

فرخ صادقی... ۱۴۶

الکساندر میخائیل شولوخف

م. سجودی... ۱۵۱

ج. ان. واکر

جهانگیر افشاری... ۱۵۴


قصّه

آنتوان دو سن تگزو په‌ری

احمد شاملو... ۲۰

ترجمهٔ لیلی گلستان... ۶۵

هانس کریستین آندرسن

محمد قاضی... ۷۳

ژاک پِرِه‌وِر

لیلی گلستان... ۹۶

آرمین صدربدیعی... ۱۰۳

زیور آنداژ... ۱۲۴


شعر

سیروس طاهباز... ۱۰۴

ترجمهٔ منصور اوجی… ۱۱۶

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.