کتاب جمعه ۳۳

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۳
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۳
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۳
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۳
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۳
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۳۳
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۳
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۳۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۳ صفحه ۱ (فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۳ صفحه ۱ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۳۳

۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۹


شعر

اوژن پوتیه

ا. ش.... ۲

ارنست فیشر

ا. ش.... ۲۴

پی‌یترو گوری

ا. ش.... ۲۳


نمایشنامه

ماروخا ویال‌تا

همایون نوراحمر... ۴۲


مقالات و مقولات

م. مراد... ۴

خ. کیانوش... ۹

خسرو شاکری... ۲۶

عبدو لایف

فرهاد کشاورز... ۷۵

ک. دیلمانی... ۸۶

ناصر پاکدامن.... ۹۸


اسناد تاریخی


طرح و عکس

موریسیو گاتی

ا. نیام... ۱۱۰

سینه (فرانسوی)... ۱۴۲


پرسه در متون

جهانگیر افشاری... ۱۳۸


صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.