کتاب جمعه ۲۸

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۱ (فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۸ صفحه ۱ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۲۸

۹ اسفندماه ۱۳۵۸


طرح و عکس


مقالات و مقولات

م. مراد... ۳

ادواردو گالیانو

رامین شهروند... ۹

باقر پرهام... ۱۹

محمد مختاری... ۳۴

میشل برتران

ناهید بهمن‌پور.... ۴۶

گوران تربورن

آزاده... ۷۲

نادر هدی... ۱۰۶


شعر

سیما سحر... ۱۶

احمد شاملو... ۴۵


داستان

ایوان کراوس

ر. ش.... ۳۱

نسیم خاکسار... ۸۹

میرزا آقا عسگری... ۹۸


پرسه در متون


از میان نامه‌ها


صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.