کتاب جمعه ۲۵

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۵
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۵
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۵
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۵
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۵
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۵
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۵
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۵ صفحه ۱ (فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۵ صفحه ۱ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۲۵

۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۵۸


طرح و عکس

علیرضا اسپهبد... ۲


مقالات و مقولات

م. مراد... ۳

باقر پرهام... ۱۰

ناصر پاکدامن... ۲۶

ماریو وارگاس لوسا

صفدر تقی‌زاده... ۷۳

آنتونیو خوزه هررآ و هرنان روزانکرانز

م. سینا... ۸۶

مصاحبه‌ئی با گازمن

ابوالحسن علوی طباطبائی... ۱۰۲

چه‌گوارا

م. س.... ۱۱۶

غلامحسین میرزاصالح... ۱۲۱

محمدعلی صفریان... ۱۲۸

گوران تربورن

آزاده... ۱۴۰


قصّه

کارلوس گارسِه‌تِه

قاسم صنعوی... ۵۳


شعر

صفدر تقی‌زاده... ۶۱

ارنستو چه‌گوارا

فریدون فریاد... ۶۴

اوتو رائل گونزالس... ۶۶

اوتو رنه کاستی‌یو... ۶۷

آلفونسو کویحادا اوریاس... ۶۹

آنتونیو خوزه ریواس

احمد شاملو... ۷۰

بلاخ دوارف... ۷۲


از میان نامه‌ها


صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.