کتاب جمعه ۲۹

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۹
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۹
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۹
جلد ۲ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۹
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۹
جلد ۳ کتاب جمعه سال اول شماره ۲۹
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۹
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۲۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۹ صفحه ۱ (فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۹ صفحه ۱ (فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۲۹

۱۶ اسفندماه ۱۳۵۸


طرح و عکس

گارتّو... ۲

توپور... ۴۲

موردیلو... ۱۱۲


مقالات و مقولات

مصطفی شعاعیان... ۳

ناصر پاکدامن... ۱۱

معصومه طرفه... ۱۷

ایرج زهری.... ۳۰

باقر پرهام... ۵۷

نوام چامسکی - ادوارد هرمن

جمال سرمدی... ۶۵

م. سجودی... ۹۱


نمایشنامه

محمود طیاری... ۴۳


شعر

فریدون فریاد... ۵۴

علیرضا غلامی... ۱۰۶


در پاسخ خوانندگان


جامانده از فهرست

م. مراد... ۳

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال
مطالب رسیده به‌هیچ‌عنوان مسترد نمی‌شود. اداره در حک و اصلاح مقالات آزاد است.