کتاب جمعه ۵

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو


جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۵
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۵
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۵
جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۵
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۵
پشت جلد کتاب جمعه سال اول شماره ۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۵ صفحه ۱(فهرست)
کتاب جمعه سال اول شماره ۵ صفحه ۱(فهرست)

سال اوّل، شمارهٔ ۵

هشتم شهریور ۱۳۵۸


مقالات و مقولات

روشنفکران و انقلاب... ۲

مصوب سازمان ملل... ۷۸

در جمهوری دمکراتیک خلق یمن... ۸۵

جواد زاهدی مازندرانی

محمدرضا حسینی کازرونی... ۱۰۴

فریدون فرزاد... ۱۳۵

پرشین... ۱۴۰


قصه

عباس سماکار... ۱۵

گلی ترقی... ۳۸

اسلاومیر مروژک

ایرج زهری... ۵۱

آنتون چخوف

کریم کشاورز... ۵۶


شعر

عزیز ترسه... ۶۳

بتول عزیزپور... ۶۴

علی باباچاهی... ۶۵

رضا دبیری‌جوان... ۶۸

برگردان منصور اوجی... ۷۰


نقد و بررسی

باجلان فرخی... ۱۲۲


اسناد تاریخی

خسرو شاکری... ۱۴۵


پرسه در متون

خاطرات ممتحن‌الدوله... ۱۵۷


جاافتاده از فهرست

خلع‌سلاح مجاهدین و فدائیان... ۱۵۴

کتاب جمعه
هفته‌نامهٔ سیاست و هنر
سردبیر: احمد شاملو
با همکاری شورای نویسندگان
مکاتبات با صندوق پستی ۱۱۳۲-۱۵ (تهران)
مرکز پخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران)
بهای اشتراک
۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال
۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال
که قبلاً دریافت می‌شود
بها ۱۰۰ ریال