کتاب جمعه: تفاوت بین نسخه‌ها

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(پیوند دادنِ عکس‌های روجلدی ۱۶ تا ۳۶ به فهرست‌های مربوط.)
 
(۹ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۳: سطر ۳:
  
 
{|
 
{|
|[[Image:jeld01.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱ پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱]]، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld01.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱]]
|[[Image:jeld02.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۲ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۲]]، پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸]]
+
|
|[[Image:jeld03.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۳ پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۳]]، پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۵۸]]
+
|
|[[Image:jeld04.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۴ اوّل شهریور ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۴]]، اوّل شهریور ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld02.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld03.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۳]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld04.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۴]]
 
|}
 
|}
 +
 +
 +
 +
{|
 +
|[[Image:jeld05.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۵]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld06.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۶]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld07.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۷]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld08.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۸]]
 +
|}
 +
 +
 +
 +
{|
 +
|[[Image:jeld09.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۹]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld10.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۰]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld11.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۱]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld12.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۲]]
 +
|}
 +
 +
  
 
{|
 
{|
|[[Image:jeld05.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۵ هشتم شهریور ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۵]]، هشتم شهریور ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld13.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۳]]
|[[Image:jeld06.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۶ پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۶]]، پانزدهم شهریور ۱۳۵۸]]
+
|
|[[Image:jeld07.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۷ ۲۲ شهریور ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۷]]، ۲۲ شهریور ۱۳۵۸]]
+
|
|[[Image:jeld08.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۸ ۲۹ شهریور ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۸]]، ۲۹ شهریور ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld14.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۴]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld15.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۵]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld16.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۶]]
 
|}
 
|}
 +
 +
  
 
{|
 
{|
|[[Image:jeld09.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۹ ۵ مهرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۹]]، ۵ مهرماه ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld17.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۷]]
|[[Image:jeld10.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۰ ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۰]]، ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸]]
+
|
|[[Image:jeld11.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۱ ۱۹ مهرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۱]]، ۱۹ مهرماه ۱۳۵۸]]
+
|
|[[Image:jeld12.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۲ ۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۲]]، ۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld18.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۸]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld19.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۱۹]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld20.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۰]]
 
|}
 
|}
 +
 +
  
 
{|
 
{|
|[[Image:jeld13.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۳ ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۳]]، ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld21.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۱]]
|[[Image:jeld14.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۴ ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۴]]، ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۵۸]]
+
|
|[[Image:jeld15.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۵ ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۵]]، ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۵۸]]
+
|
|[[Image:jeld16.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۶ اوّل آذرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۶]]، اوّل آذرماه ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld22.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۲]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld23.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۳]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld24.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۴]]
 
|}
 
|}
 +
 +
  
 
{|
 
{|
|[[Image:jeld17.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۷ ۱۵ آذرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۷]]، ۱۵ آذرماه ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld25.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۵]]
|[[Image:jeld18.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۸ ۲۲ آذرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۸]]، ۲۲ آذرماه ۱۳۵۸]]
+
|
|[[Image:jeld19.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۹ ۲۹ آذرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۹]]، ۲۹ آذرماه ۱۳۵۸]]
+
|
|[[Image:jeld20.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۲۰ ۶ دیماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۲۰]]، ۶ دیماه ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld26.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۶]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld27.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۷]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld28.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۸]]
 
|}
 
|}
 +
 +
  
 
{|
 
{|
|[[Image:jeld21.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۲۱ ۱۳ دیماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۲۱]]، ۱۳ دیماه ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld29.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۲۹]]
|[[Image:jeld22.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۲۲ ۲۰ دیماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۲۲]]، ۲۰ دیماه ۱۳۵۸]]
+
|
|[[Image:jeld23.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۲۳ ۲۷ دیماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۲۳]]، ۲۷ دیماه ۱۳۵۸]]
+
|
|[[Image:jeld24.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۲۴ ۴ بهمن‌ماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۲۴]]، ۴ بهمن‌ماه ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld30.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۳۰]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld31.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۳۱]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld32.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۳۲]]
 
|}
 
|}
 +
 +
  
 
{|
 
{|
|[[Image:jeld25.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۲۵ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۲۵]]، ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld33.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۳۳]]
|[[Image:jeld26.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۲۶ ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۲۶]]، ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۵۸]]
+
|
|[[Image:jeld27.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۲۷ ۲ اسفندماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۲۷]]، ۲ اسفندماه ۱۳۵۸]]
+
|
|[[Image:jeld28.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۲۸ ۹ اسفندماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۲۸]]، ۹ اسفندماه ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld34.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۳۴]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld35.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۳۵]]
 +
|
 +
|
 +
|[[Image:jeld36.jpg|180px|link=کتاب جمعه ۳۶]]
 
|}
 
|}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۱۳

کتاب جمعه نام هفته‌نامه‌ای است به سردبيری احمد شاملو که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد.


Jeld01.jpg Jeld02.jpg Jeld03.jpg Jeld04.jpg


Jeld05.jpg Jeld06.jpg Jeld07.jpg Jeld08.jpg


Jeld09.jpg Jeld10.jpg Jeld11.jpg Jeld12.jpg


Jeld13.jpg Jeld14.jpg Jeld15.jpg Jeld16.jpg


Jeld17.jpg Jeld18.jpg Jeld19.jpg Jeld20.jpg


Jeld21.jpg Jeld22.jpg Jeld23.jpg Jeld24.jpg


Jeld25.jpg Jeld26.jpg Jeld27.jpg Jeld28.jpg


Jeld29.jpg Jeld30.jpg Jeld31.jpg Jeld32.jpg


Jeld33.jpg Jeld34.jpg Jeld35.jpg Jeld36.jpg