کتاب جمعه: تفاوت بین نسخه‌ها

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(پیوند دادنِ عکس‌های روجلدی ۱ تا ۴ به فهرست‌های مربوط.)
(پیوند دادنِ عکس‌های روجلدی ۵ تا ۱۶ به فهرست‌های مربوط.)
سطر ۱۰: سطر ۱۰:
  
 
{|
 
{|
|[[Image:jeld05.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۵ هشتم شهریور ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۵]]، هشتم شهریور ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld05.jpg|220px|link=کتاب جمعه ۵]]
|[[Image:jeld06.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۶ پانزدهم شهریورماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۶]]، پانزدهم شهریور ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld06.jpg|220px|link=کتاب جمعه ۶]]
|[[Image:jeld07.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۷ ۲۲ شهریور ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۷]]، ۲۲ شهریور ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld07.jpg|220px|link=کتاب جمعه ۷]]
|[[Image:jeld08.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۸ ۲۹ شهریور ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۸]]، ۲۹ شهریور ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld08.jpg|220px|link=کتاب جمعه ۸]]
 
|}
 
|}
  
 
{|
 
{|
|[[Image:jeld09.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۹ ۵ مهرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۹]]، ۵ مهرماه ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld09.jpg|220px|link=کتاب جمعه ۹]]
|[[Image:jeld10.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۰ ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۰]]، ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld10.jpg|220px|link=کتاب جمعه ۱۰]]
|[[Image:jeld11.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۱ ۱۹ مهرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۱]]، ۱۹ مهرماه ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld11.jpg|220px|link=کتاب جمعه ۱۱]]
|[[Image:jeld12.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۲ ۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۲]]، ۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld12.jpg|220px|link=کتاب جمعه ۱۲]]
 
|}
 
|}
  
 
{|
 
{|
|[[Image:jeld13.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۳ ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۳]]، ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld13.jpg|220px|link=کتاب جمعه ۱۳]]
|[[Image:jeld14.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۴ ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۴]]، ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld14.jpg|220px|link=کتاب جمعه ۱۴]]
|[[Image:jeld15.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۵ ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۵]]، ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld15.jpg|220px|link=کتاب جمعه ۱۵]]
|[[Image:jeld16.jpg|thumb|alt=سال اوّل شماره ۱۶ اوّل آذرماه ۱۳۵۸|[[کتاب جمعه ۱۶]]، اوّل آذرماه ۱۳۵۸]]
+
|[[Image:jeld16.jpg|220px|link=کتاب جمعه ۱۶]]
 
|}
 
|}
  

نسخهٔ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۱

کتاب جمعه نام هفته‌نامه‌ای است به سردبيری احمد شاملو که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد.


Jeld01.jpg Jeld02.jpg Jeld03.jpg Jeld04.jpg
Jeld05.jpg Jeld06.jpg Jeld07.jpg Jeld08.jpg
Jeld09.jpg Jeld10.jpg Jeld11.jpg Jeld12.jpg
Jeld13.jpg Jeld14.jpg Jeld15.jpg Jeld16.jpg
سال اوّل شماره ۱۷ ۱۵ آذرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۷، ۱۵ آذرماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۸ ۲۲ آذرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۸، ۲۲ آذرماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۱۹ ۲۹ آذرماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۱۹، ۲۹ آذرماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۰ ۶ دیماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۰، ۶ دیماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۱ ۱۳ دیماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۱، ۱۳ دیماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۲ ۲۰ دیماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۲، ۲۰ دیماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۳ ۲۷ دیماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۳، ۲۷ دیماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۴ ۴ بهمن‌ماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۴، ۴ بهمن‌ماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۵ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۵، ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۶ ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۶، ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۷ ۲ اسفندماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۷، ۲ اسفندماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۸ ۹ اسفندماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۸، ۹ اسفندماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۲۹ ۱۶ اسفندماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۲۹، ۱۶ اسفندماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۳۰ ۲۳ اسفندماه ۱۳۵۸
کتاب جمعه ۳۰، ۲۳ اسفندماه ۱۳۵۸
سال اوّل شماره ۳۱ ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۵۹
کتاب جمعه ۳۱، ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۵۹
سال اوّل شماره ۳۲ ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۹
کتاب جمعه ۳۲، ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۹
سال اوّل شماره ۳۳ ۱۱ اردیبشهت‌ماه ۱۳۵۹
کتاب جمعه ۳۳، ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۹
سال اوّل شماره ۳۴ ۱۸ اردیبشهت‌ماه ۱۳۵۹
کتاب جمعه ۳۴، ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۹
سال اوّل شماره ۳۵ ۲۵ اردیبشهت‌ماه ۱۳۵۹
کتاب جمعه ۳۵، ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۹
سال اوّل شماره ۳۶ ۱ خردادماه ۱۳۵۹
کتاب جمعه ۳۶، ۱ خردادماه ۱۳۵۹