کتاب‌های تازه ۳۶

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۶ صفحه ۱۳۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۶ صفحه ۱۳۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۶ صفحه ۱۳۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۶ صفحه ۱۳۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۶ صفحه ۱۳۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۶ صفحه ۱۳۴


کلیات

۱- فدائی (عراقی)، غلامرضا. گزیدهٔ کتابشناسی توصیفی اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی [بی‌نا] ۴۵۶ ص. ۲۰۰ ریال،

در این اثر در حدود ۱۰۰۰ عنوان کتاب که تا سال ۱۳۵۶ نشر یافته است معرفی شده است.

۲- نیک آئین، امیر [مستعار]. واژه‌نامهٔ سیاسی–اجتماعی، تهران انتشارات حزب تودهٔ ایران، ۱۳۵۸. ۱۸۶ ص. ۱۲۵ ریال.

در این اثر صد و ده واژهٔ سیاسی، اجتماعی و فلسفی معنی شده است.


فلسفه

۳- پلخانف، گئورگی، مسائل اساسی مارکسیسم. ترجمهٔ پرویز بابائی. تهران. انتشارات نگاه. ۱۳۵۸. ۱۲۴ ص. ۹۰ ریال


۴- هگل، گ.و. عقل در تاریخ. ترجمهٔ حمید عنایت. تهران. دانشگاه صنعتی شریف. ۱۳۵۷. ۳۶۵ ص. ۴۵۰ ریال.

این کتاب ترجمه جلد اول اثر هگل به‌نام درس‌هائی راجع به‌تاریخ فلسفه جهانی است.


مذهب

۵- فتحی، اصغر. منبر؛ یک رسانهٔ عمومی در اسلام. ترجمهٔ قاسم هاشمی‌نژاد. تهران. پژوهشکدهٔ علوم ارتباطی و توسعه ایران. ۱۳۵۸. ۷۳ ص. ۸۰ ریال.


۶- گولدزیهر. ایگناز. درس‌هائی دربارهٔ اسلام. ترجمهٔ علی‌نقی منزوی. تهران. انتشارات کمانگیر. ۱۳۵۸. ۴۳۴ ص. ۵۰۰ ریال.

کتاب گولدزیهر در شش بخش است که این کتاب ترجمهٔ چهار بخش از آن است.


۷- مطهری، مرتضی. آشنایی با علوم اسلامی؛ منطق و فلسفه. قم. انتشارات صدرا. ۱۳۵۸. ۲۰۰ ص. ۱۰۰ ریال.


۸- مطهری، مرتضی. آشنایی با علوم اسلامی؛ کلام و عرفان. قم. انتشارات صدرا [بی‌نا]. ۱۳۵۸. ۱۶۰ ص. ۸۰ ریال.


علوم اجتماعی

۹- اولیانفسکی، ر. مسائل معاصر آسیا و افریقا. ترجمهٔ هدایت حاتمی و دیگران. تهران. انتشارات حزب تودهٔ ایران. ۱۳۵۸. ۲۷۵ ص. ۱۷۵ ریال.

کتاب از مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جنبش آزادی‌بخش ملی در آسیا و آفریقا بحث می‌کند.


۱۰- حزب کمونیست ایتالیا. حزب و طبقه. تهران. سازمان چریکهای فدائی خلق ایران. ۱۳۵۹. ۶۶ ص. ۴۰ ریال.

این کتاب حاوی اسنادی از جنبش جهانی کمونیستی است که در اواخر دهه دوم قرن بیستم توسط انترناسیونال سوم و حزب کمونیست ایتالیا تنظیم شده است.

۱۱- خالفیتا، ر. دارائی شخصی در اتحاد شوروی. ترجمه ف. مرشد. تهران. انتشارات پارت. ۱۳۵۸. ۱۲۹ ص. ۱۱۰ ریال.

۱۲- رابینسون، جون. آزادی و ضرورت: مقدمه‌ئی بر مطالعهٔ جامعه. ترجمهٔ علی گلریز. تهران. کتاب‌های جیبی. ۱۳۵۸. ۱۴۵ ص. ۱۴۰ ریال.

۱۳- سوئیزی، پل. نظریهٔ تکامل سرمایه‌داری. ترجمهٔ حیدر ماسالی. تهران. انتشارات تکاپو. ۱۳۵۸. ۴۱۹ ص. ۳۲۵ ریال.

این کتاب معرفی مقدمه‌ئی و حساب شدهٔ اقتصاد سیاسی علمی است.

۱۴- طبری، احسان. نقدی بر تئوری همگرائی. تهران. انتشارات مروارید. ۱۳۵۸. ۱۰۴ ص. ۱۰۰ ریال.

این اثر نقد کتاب مراحل رشد اقتصادی اثر والت ویتمن رستو است.

۱۵- کاتوزیان، محمدعلی. آدام اسمیت و ثروت ملل. تهران. انتشارات جیبی. ۱۳۵۸. ۲۰۴ ص. ۱۸۵ ریال.

کتاب شامل شرحی دربارهٔ زندگی و نظریات آدام اسمیت و فشرده‌ئی از کتاب مشهور او ثروت ملل است.

۱۶- محمود – حسین [مستعار] تضاد طبقاتی در مصر. ترجمهٔ ر. سلطانی و ج. بهروزی. تهران. انتشارات علم. ۱۳۵۸. دوجلد ۱۴۰ ریال.

این کتاب تاریخ اقتصادی و اجتماعی کشور مصر در چند دههٔ اخیر است.

۱۷- مؤمنی، محمدباقر. مسائل جنبش و حزب توده. تهران. پیوند. ۱۳۵۸. ۱۰۷ ص. ۷۰ ریال.

رسالهٔ حاضر متن کامل مصاحبه‌ئی است که خلاصه آشفته و شتابزده‌ئی از آن در شماره‌های ۲۷ و ۲۸ مجله تهران مصوّر در سال ۱۳۵۸ چاپ شده است.

۱۸- هاردکونل، راین. فاشیسم؛ مفر جامعه سرمایه‌داری از بحران. ترجمهٔ منوچهر فکری ارشاد. تهران. انتشارات توس. ۱۳۵۸. ۲۲۸ ص. ۲۰۰ ریال.

مطالب کتاب: شالودهٔ اجتماعی فاشیسم، ایدئولوژی فاشیسم، شرائط رشد و پیروزی فاشیسم... و فاشیسم از ۱۹۴۵ به بعد است.


علوم

۱۹- ایلیچ، ایوان. انرژی و عدالت. ترجمهٔ محمدعلی موحد. تهران. انتشارات دانشگاه صنعتی شریف. ۷۸ ص. ۷۵ ریال.


ادبیات

۲۰- مسکوب، شاهرخ. در کوی دوست. تهران. خوارزمی. ۱۳۵۷. ۲۷۸ ص. ۲۶۵ ریال.

این اثر تأملی است بر اندیشه‌های حافظ از خلال غزلیات او.


۲۱- شمس‌الدین محمد تبریزی. مقالات شمس تبریزی. تصحیح محمدعلی موحد. تهران. دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۵۶. ۴۵۷ ص. ۱۱۰۰ ریال.


تاریخ و جغرافیا و زندگینامه

۲۲- بارتولد.و.و. گزیدهٔ مقالات تحقیقی؛ ترجمهٔ کریم کشاورز. تهران. امیرکبیر. ۱۳۵۸. ۵۰۴ ص. ۱۱۰۰ ریال.

کتاب حاضر حاوی مقالاتی در باب جغرافیای تاریخی، تحقیقات تاریخی، اسناد، دربارهٔ چند نام تاریخی و دربارهٔ زبان‌هاست.


۲۳- رائین، اسماعیل. هفت سال در زندان آریامهر؛ یادداشت‌های شادروان احمد آرامش. تهران. بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۱۳۵۸. ۲۸۰ ص. ۳۲۰ ریال.

۲۴- لنین، ولادیمیر ایلیچ. کارل مارکس؛ زندگینامه کوتاه با فشرده‌ئی از مارکسیسم. ترجمهٔ ف. م . جوانشیر [مستعار]. انتشارات حزب تودهٔ ایران. ۱۳۵۸. ۵۴ ص.


۲۵- وکیلی جعفر. نامه‌ها از زندان [بی‌م. بی‌نا]. ۱۳۵۸. ۳۵ ص. ۲۵ ریال.

مجموعه شش نامه از شهید سرگرد جعفر وکیلی است و از‌ جهت بازگوئی گوشه‌هائی از مسائل تاریخ معاصر ایران بااهمیت است.


داستان

۲۶- آلرامو، سبیلا. یک زن؛ رنج و رهائی. ترجمهٔ رامشگ، تهران. امیرکبیر. ۱۳۵۸. ۱۸۸ ص. ۲۰۰ ریال.

یک زن به‌بررسی وضعیت خاص زن و چگونگی تنزل مقام اجتماعی او در ایتالیا می‌پردازد.