شطرنج جوانان پیکار اندیشه‌ها ۹

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو
 کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۱۳۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۱۳۸
 کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۱۳۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۱۳۹
 کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۱۴۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۱۴۰


نوشتهٔ ج. ان. واکر

ترجمهٔ جهانگیر افشاری


تمرین A – 4

آخرین حرکت سیاه، چنین بوده: ‎5 - …., h7 – h6 با توجه به‌شرایط موجود آیا:

الف: می‌توانید برای این حرکت سیاه دلیلی ارائه بدهید؟

ب: اصولاً انجام این حرکت ضروری بوده؟

ج: سیاه می‌تواند حرکت دیگری، جز آنچه که فوقاً به‌آن اشاره شد انجام بدهد؟ شکل A – 4


پاسخ تمرین A – 4

الف: سیاه از بیم اینکه مبادا سفید با حرکت: Fc1 – g5، اسبش را به‌حالت آچمز در بیاورد، پیاده h7 را به‌خانه h6 کشانده.

ب: خیر! این حرکت به‌هیچ روی ضروری نبوده. سیاه از آچمز شدن ترسیده و با حرکت بیهودهِ پیاده، وقت را به‌عبث ضایع کرده... توجه داشته باشید که سفید، خانه بسیار مناسب e3 می‌تواند در اختیار فیلش بگذارد.

ج: سیاه می‌تواند مهره شاه را در قلعه بنشاند ولی بهترین حرکت برای اینکه فیل وزیر را فعالانه به‌میدان بکشاند به‌صورت زیر است:

5 – . . . . . . . 5 – d7 – d6
6 – Fc1 – g5 6 – . . . . . . .

و در برابر این، مانور که از سوی سفید انجام شد، سیاه می‌تواند چنین ادامه دهد:

6 – . . . . . . 6 – h7 – h6
7 – Fg5 – h4 7 – g7 – g5

و در این هنگام سیاه می‌تواند با نشاندن مهره شاه در قلعه کوچک، تدارک حمله به‌مهره شاه سفید را فراهم بیآورد.


31-139-1.jpg


تمرین A – 5

آخرین حرکت سیاه چنین بوده ‎6 – ….., h7 – h6 و سفید با مانور زیر:

7 – Fc4 x f7 + 7 – Re8 x f7
8 – Cf3 x e5 + 8 – . . . . . .

از گسترش مهره‌ها، روی برمی‌تابید و به‌یورش دست می‌آزد. با رعایت شرایط آیا:

الف: سفید زودتر از موقع حمله آغاز کرده؟

ب: می‌توانید مسیر هفت حرکت بعدی سفید را مشخص کنید؟


پاسخ تمرین A – 5

الف: خیر! یورش سفید شتابزده نیست. سیاه با قبول گامی پیاده، از نظر گسترش مهره‌ها عقب افتاده و با حرکات غیر ضروری پیاده‌ها وقت را تلف کرده... مهره‌های سفید از نظر جنگی آرایش یافته و آماده‌اند حمله آغاز کنند و سیاه به‌هیچ روی توانائی دفاع از خود را ندارد. بهر طریقی که بخواهد از موجودیت خود دفاع کند، راه بجائی نمی‌برد. به‌عنوان مثال:

اگر: 8 - . . . . . . . 8 – Rf7 – e8
9 – Dd1 – h5 + 9 – Re8 – e7
10 – Dh5 – f7 +
اگر: 8 – . . . . . . . 8 – Rf7 – e6
9 – Dd1 – d5 + 9 – Re6 – f6
10 – Dd5 – f7 10 – . . . . . . .

و در دو حرکت بعدی مات خواهد شد...

اگر: 8 – . . . . . . 8 – Rf7 – f6
9 – Dd1 – d4 + 9 – Dd8 – e8
10 – Cc3 – d5 + 10 – Rf6 – e6
11 – Cd5 – c7 + 11 – . . . . . .

و بدین ترتیب وزیر سیاه از دست می‌رود.

اگر: 8 – . . . . . . . 8 – Rf7 – e7
9 – Cc3 – d5 + 9 – Re7 – e6
10 – Dd1 – g4 + 10 – Re6 x e5
11 – Fc1 – f4 + 11 – . . . . . . .

و سفید راه را برای مات کردن سیاه هموار می‌کند.


31-139-2.jpg


ب: این تمرین بهترین نمونه‌ئی است که سفید توانست قوانین را نادیده بگیرد و به‌اصطلاح تا تنور داغ است، نان را بچسباند. حتی اگر سفید از یورش بردن هم صرف‌نظر می‌کرد. بازهم لطمه‌ئی به‌کیفیت خوب بازی‌اش وارد نمی‌آید؛ ولی چون پیاده‌ئی به‌قربانگاه فرستاده لازم است برتری خود را در گسترش مهره‌ها به‌ثبوت برساند... حرکات زیر می‌تواند مناسب‌ترین روش ادامه بازی به‌وسیله سفید باشد:

 • – O – O
 • – Fc1 – e3
 • – Dd1 – e2
 • – Dd1 – b3

شکل A – 5


مسأله شطرنج شماره ۹

سفید ۵ مهره: Dc4 – Rd4 – Pg5 – Ce6 – Fd8.
سیاه ۳ مهره: Rf7 – Pg7.
سفید بازی را شروع و در سه حرکت سیاه را مات می‌کند.


31-140-1.jpg


حل مسأله شطرنج شمارهٔ ۹

سیاه در سه حرکت مات می‌شود.
سفید سیاه
1 – D – b3! 1 – R – g6
2 – C – f8 + 2 – R – f5
3 – D – f3 + +
:اگر
1 – . . . . . . 1 – P – g6
2 – D – b7 + 2 – R x C
3 – D – d5 + +
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار