کتاب‌های تازه ۱۴

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۱۴۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۱۴۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۱۴۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۱۴۹

هنر آدمیان نخستین- جلد اول

هنر تمدن‌های پیشین-جلد دوم

تألیف: رضا علامه‌زاده

از انتشارات: جهان کتاب

بها هر جلد ۷۰ ریا ل

جلد اول و دوم شناخت اجتماعی هنر نوشتهٔ رضا علامه‌زاده که با عنوان‌‌های هنر آدمیان نخستین و هنر تمدن‌های پیشین انتشار یافته، حاوی اطلاعات آموزش دهنده‌ و سودمندی دربارهٔ چگونگی پیدایش انسان و سیر تحول و تکامل اوست.
امّا ویژگی کار علامه‌زاده در این دو کتاب تنها توجیه و تبیین تاریخی پیدایش انسان و شناساندن مراحل گوناگون زیست فیزیولوژیکی و اجتماعی و اقتصادی او با زبان و بیانی ساده و درخور فهم همگان نیست، چه آگاهی‌هائی از این شمار را می‌توان با اندکی کوشش در بسیاری منابع علمی یا کرونولوژی‌های تاریخی یافت. آنچه کار علامه زاده را اعتبار و تشخصّ می‌بخشد این است که نویسنده به‌منظور تنوع بخشیدن به‌موضوعی صرفاً علمی و برای بسیاری خسته‌کننده، و نیز زودودن هاله‌های افسانه و ابهام از اساسی‌ترین مسأله ذهنی کودکان و برخی کلانسالان که درکی درست و منطقی از هستی خویش ندارند، به‌موازات پی‌‌جوئی و شناختموضوع و حفظ اصالت علمی آن، به‌شیوهٔ گفت و گو با فرزند، و بهره گیری از تجربه‌های عینی و نشانه‌ها و خاطره‌های روشن و آشنا، هنر را به‌عنوان «همزاد انسان» و محصول «کار» که «آفرینندهٔ انسان» است، معرفی کرده و بازشناسانده است.
نکتهٔ مهمی که نویسنده در بررسی و شناخت «انسان» و «هنر» بدان پرداخته این است که در بازگوئی تاریخ مستند تحول و تکامل رابطهٔ انسان و هنر، کوشیده است تا ضمن رعایت اصول و مبانی مدوّن این بخش از دانش بشر، عنصر اصلی تکامل را که زیربنای روابط و مناسبات اجتماعی و فرهنگی انسان در طول تاریخ بوده است به‌عنوان زمینهٔ اصلی بحث و معیار حرکت و تکامل تاریخی انسان به خواننده بشناساند و به‌روشنی قانونمندی‌های عام تاریخ تکامل انسان و هنر را تصویر کند.
علاوه بر این تأکید بر «دوره»های تاریخی از دیدگاه اقتصادی و به‌کار گرفتن زبان و بیانی ساده و روان و شیوهٔ استدلال در خور فهم همگان و پرهیز از نقل و قول‌های مستقیم و حاشیه نویسی و ارجاع‌هائی که این‌گونه مخاطبان را دلزده و خسته می‌کند. هم چنین استفاده از تصاویری که موضوع را برای خواننده مستند عینی و فهم آن را آسان می‌کند، از خصوصیات دو کتاب آموزنده‌ئی است که نشر آن‌ها پاسخی است بر ضرورت‌های فرهنگی جامعه.

انقلاب در تئوری و در عمل

نوشته: غلامحسین خیّر

از انتشارات: مؤسسهٔ مطالعات ایرانی

بها: ۸۰ ریا ل

کتاب یکصدویازده صفحه‌ئی «انقلاب در تئوری و در عمل» که محتوای آن به پنج بخش با عنوان‌های: انقلاب چیست، انقلاب‌ها چگونه پدید می‌آیند و... تقسیم شده، در واقع در برگیرندهٔ دو بخش کلی است.
بخش نخست بررسی شتابزده و نظریه‌پردازانه‌ئی است که چگونگی پیدایش «انقلاب» به شیوهٔ گزارش نویسی و نامستند که با وجود صداقت نویسنده در طرح و ارائه مفاهیم، به سبب پیروی نکردن بحث از اسلوب تحقیق و قواعد و تعاریف مدون و مشخصی که در تحلیل مباحثی از این دست وجود دارد، می‌توان آن را صرفاً نگرشی شخصی بر رویدادها و یا فرایافتی سیاسی انگاشت.چه امروزه هر دگرگونی‌ئی بنا به خصلت ماهوی و خاستگاه طبقاتی و جهان‌بینی و هدف‌های مشخصی که آماج می‌گیرد، دارای تعریف دقیق علمی است و مثلاً آن‌چنان که در بخش نخست کتاب اشاره شده، چیزی به‌نام «انقلاب جزئی همواره آرام» وجود ندارد و از آن حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی که از خصیصه «کلی» و «انفجاری» خالی باشد نمی‌توان به‌عنوان انقلاب یاد کرد.