بحث:سربداران

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو

آیا این مقاله در حال ویرایش است؟--امیر ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۴:۰۴ (UTC)

خیر. --پرستو ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۵۶ (UTC)


محتویات

اشکالات در متن

در بعضی از صحنه‌ها، نمای صحنه به‌صورت "پررنگ" تایپ شده و در جاهای دیگر به‌صورت عادی. من همه‌جا به‌صورت پررنگ تایپ کردم.--امیر ‏۳ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۲۵ (UTC)

فقط در صحنهٔ دهم کلمهٔ‌ «خارجی.»، و در صحنه دوازدهم «در راه. خارجی. روز.» به صورت پُررنگ آمده بودند. در بازنگری،‌ نمای صحنه‌ها از پررنگ به عادی تغییر دادم (به غیر از این دو مورد).--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)

اشکالات تایپی در متن اصلی

صفحه ۴۳:

از نگاه مردهای درون گاری و سپاهیان سواری می‌بینیم => از نگاه مردهای درون گاری و سپاهیان، سواری می‌بینیم --امیر ‏۷ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۲۳ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۱:۰۰ (UTC)

صفحه ۴۶:

صحنه ششم=> صحنهٔ ششم--امیر ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۶:۰۴ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۱:۰۰ (UTC)

صفحه ۴۷:

سوچی: سوچی فریاد می‌کشد => به‌نظر میاد باید "سوچی فریاد می‌کشد" باشد--امیر ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۶:۱۵ (UTC)

فکر می‌کنم متن اصلی درست بوده، مهم این نبوده که چه کلماتی را با فریاد می‌گوید.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۱:۰۰ (UTC)

عنوان بخش باید "صحنهٔ هفتم" باشد نه "صحنهٔ هفتم. داخلی. اطاق"--امیر ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۶:۱۵ (UTC)

فکر می‌کنم صحنه‌هایی را که ادامهٔ صحنهٔ قبل هستند به این شکل آورده. پس به متن اصلی وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۱:۰۰ (UTC)

صفحه ۴۸:

عنوان بخش باید "صحنهٔ هشتم" باشد نه "صحنهٔ هشتم. خارجی. حیاط"--امیر ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۰:۲۶ (UTC)

فکر می‌کنم صحنه‌هایی را که ادامهٔ صحنهٔ قبل هستند به این شکل آورده. پس به متن وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۱:۰۰ (UTC)

جمله‌ی سوچی متوجه پیرمرد شده، به‌سوی او هجوم می‌برد. نیاز به ایندنتیتگ ندارد (طبق سایر متن)--امیر ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۰:۲۶ (UTC)

صفحه ۴۹:

مغولی دهن مهدی را به‌دستمال می‌بندد. =>‌مغولی دهن مهدی را با دستمال می‌بندد. --امیر ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۳:۳۵ (UTC)

به‌دستمال بستن، به‌طناب بستن و... در متن چندین بار تکرار شده، و به‌ نظر نمی‌آید که اشتباه باشد. پس به متن اصلی وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۱:۰۰ (UTC)

صفحه ۵۰:

از اینهمه سال => از این‌همه سال --امیر ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۳:۳۵ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۵۳ (UTC)

خارجی دهانهٔ کوچهٔ براباد. => خارجی. دهانهٔ کوچهٔ براباد.--امیر ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۳:۵۲ (UTC)

صفحه ۵۱:

عدّه نزدیک می‌شوند. => عدّه‌ای نزدیک می‌شوند.--امیر ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۳:۵۲ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۵۳ (UTC)

صفحه ۵۴:

جوبدستی => چوبدستی--امیر ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۷ (UTC)

صفحه ۵۷:

حوب است => خوب است --امیر ‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۴:۵۳ (UTC)

صفحه ۵۸:

بدیهی است سعی خواهم کرد که در این کوشک آمیزه‌ئی از معماری باستانی چین، معماری باستانی ایران، و روحیهٔ مغولی در آن بکار بندم => بدیهی است سعی خواهم کرد که در این کوشک، آمیزه‌ئی از معماری باستانی چین، معماری باستانی ایران، و روحیهٔ مغولی بکار بندم--امیر ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۶:۰۷ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۵۳ (UTC)

صفحه ۵۹:

ناظرخان: گفتی که حرمسرا در کدام قسمت؟ => ناظرخان: گفتی که حرمسرا در کدام قسمت قرار دارد؟--امیر ‏۲۷ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۴۱ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۵۳ (UTC)

صفحه ۶۰:

خاتونشهر => خاتون‌شهر--امیر ‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۰۹ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۵۳ (UTC)

سوی دیگرادامه => سوی دیگر ادامه--امیر ‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۰۹ (UTC)

در هر گاری جمعیتی از مردم دیه‌ها وول می‌خورند =>‌؟؟ --امیر ‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۰۹ (UTC)

صفحه ۶۴:

تحویل‌دار، به‌‌طرف مامور سرنگهبان می‌دهد. => تحویل‌دار، به‌‌طرف مامور سرنگهبان می‌رود.--امیر ‏۲ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۱۹ (UTC)

خودت هم بشمر. => خودت هم بشمار.--امیر ‏۲ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۱۹ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۵۳ (UTC)

صفحه ۶۶:

این دل توی سینهٔ دیگر دل نیست. => این دل توی سینهٔ، دیگر دل نیست. --امیر ‏۳ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۲۵ (UTC)

اگر منظورش از «توی سینهٔ دیگر» این بوده باشد که «در سینهٔ شخصِ دیگری»، متن اصلی درست است، اگر هم نه، شاید تنها برداشتن ـٔ (ی کوچک) روی «سینهٔ» کافی باشد. در بازنگری به همان صورت که در متن اصلی آمده بود تغییرش دادم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)

صفحه ۶۷:

جلو در چارسه‌پایه‌ئی علم شده است => جلوی در چهار سه‌پایه‌ئی علم شده است--امیر ‏۴ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۰۰ (UTC)

=>جلو در چار سه‌پایه‌ئی علم شده است.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)

گوسفندی را که از خانهٔ مهدی ربوده شده دو مغول می‌خوابانند => دو مغول گوسفندی را که از خانهٔ مهدی ربوده شده می‌خوابانند --امیر ‏۴ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۰۰ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)

در پایان صحنهٔ هیجدهم، "بسته" وجود ندارد که اضافه کردم --امیر ‏۴ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۰۰ (UTC)

در بازنگری «بسته» اضافه شده را حذف کردم، به نظر، صحنه نوزدهم ادامهٔ صحنه هیجدهم است، با توجه به ذکر «همان ساعت».--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)

صفحه ۶۸:

مهدی جلو سینهٔ سوچی => مهدی جلوی سینهٔ سوچی --امیر ‏۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۶ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)

صفحه ۶۹:

سوچی از پشت سر مهدی کمرِ شلاقش را میان دندان‌های او قرار می‌دهد و می‌کشد => سوچی از پشت سر مهدی، کمرِ شلاقش را میان دندان‌های او قرار می‌دهد و می‌کشد--امیر ‏۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۶ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)

صفحه ۷۰:

به‌نظر می‌آید "ناظرخان، پشت به همه" در ابتدای صفحه ۷۰، توضیح شرایط صحنه است. آن‌را پررنگ و در سر سطر بعد قرار دارم.--امیر ‏۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۶ (UTC)

در بازنگری به حالت عادی تغییرش دادم، چون در ادامهٔ مکالمه نیامده بود، بلکه در ادامه توضیح صحنه آمده بود.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)

صحنه بیستم => صحنهٔ بیستم--امیر ‏۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۶ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)

ناظرخان همچنان‌که به‌رفتن مهدی نگاه می‌کند. ران گوسفند را به‌نیش می‌کشد. => ناظرخان همچنان‌که به‌رفتن مهدی نگاه می‌کند، ران گوسفند را به‌نیش می‌کشد.--امیر ‏۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۶ (UTC)

صحنه بیست و یکم => صحنهٔ بیست و یکم --امیر ‏۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۶ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)

خارجی. بعد از ظهر گودال => خارجی. بعد از ظهر. گودال.--امیر ‏۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۶ (UTC)

صفحه ۷۱:

از زیر ریسمان؟؟ بیرون می‌لغزد و به‌سوی اسب می‌رود.--امیر ‏۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۶ (UTC)

فکر می‌کنم منظور ریسمانی بوده که دورِ گودال کشیده شده بوده.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)

اسب به‌تاخت در می‌آورد => اسب را به‌تاخت در می‌آورد--امیر ‏۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۶ (UTC)

در متن اصلی هم «را» آمده است.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)

در میان گرد و خاک تاخت و تاز اسب‌ها قنبر و سواران مغول از نظر محو می‌شوند => در میان گرد و خاک تاخت و تاز اسب‌ها، قنبر و سواران مغول از نظر محو می‌شوند--امیر ‏۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۶ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)

صفحه ۷۲:

مایه آشوب => مایهٔ آشوب--امیر ‏۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۱۴ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)

سوچی به‌سر استاد نزدیک می‌شود. => سوچی به‌استادکار نزدیک می‌شود.--امیر ‏۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۱۴ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)

و پرده‌ها روی زمین کشیده می‌شوند => و پره‌ها؟! روی زمین کشیده می‌شوند--امیر ‏۸ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۱۹ (UTC)

من هم فکر می‌کنم «پره‌ها» درست باشد. در قبل و بعد از این جمله، باز هم از «پره» استفاده شده.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)

صفحه ۷۴:

سوچی و همقطارش مهدی را به‌سوی چرخ فلک می‌کشانند => سوچی و همقطارش مهدی را به‌سوی چرخ و فلک می‌کشانند--امیر ‏۸ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۱۹ (UTC)

طریقهٔ بستن و متهم => طریقهٔ بستن متهم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)

صفحه ۷۵:

معمار: کار من تمام؟ => معمار: کار من تمام است؟--امیر ‏۸ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۱۹ (UTC)

به متن اصلی وفادار می‌مانیم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۰۷ (UTC)

فاصلهٔ بین خطوط

به نظرم می‌آید که فاصلهٔ بین مکالمه‌ها و توضیحات، بیش‌تر از دو خط معمولی است. یعنی در ویرایش باید به اندازهٔ دو سطر فاصله ایجاد کرد. درست می‌بینم؟--Mohaddese ‏۲۶ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۳۹ (UTC)

فاصله‌ها را به آن‌ شکلی که به نظرم آمده بود تغییر دادم. اگر کسی دید، لطفاً نظرش را بگوید. شک دارم که درست تغییر داده باشم.--Mohaddese ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۹:۴۴ (UTC)
به نظر من هم می‌آید که فاصله‌ها زیاد است. اما این برای ایجاد فاصلهٔ کافی در متن بوده (حتماً بیش از یک خط فاصله). یعنی به صفحه‌آرایی خاص این متن برمی‌گردد. نه با دو خط فاصله مشکلی دارم و نه با فاصلهٔ بیشتر. و فکر می‌کنم وسواس نداشته باشیم روی موضوعی که صرفاً به صفحه‌آرایی ربط دارد.--پرستو ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۰:۱۳ (UTC)


صحنه یا بخش؟

در متن اصلی، برای دو صحنه، عنوان بخش در نظر گرفته شده. من برای این‌که همه‌ی متن یک‌دست باشه، بخش را با صحنه عوض کردم. نظرم من اینه که باید متن را یک‌دست‌تر (و روان‌تر) کنیم. وقتی باید بین درست‌ نوشتن (روان‌تر کردن متن) و وفاداری بین متن تناقض پیش میاد من ترجیح می‌دم به گزینه‌ی نخست توجه بیشتری بشه.--امیر ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۲:۰۲ (UTC)

امیر، قبل‌تر هم در صفحهٔ بحث من و چند جای دیگر در این مورد بحث کرده‌ایم: هدف این پروژه اصلاحِ شکلی یا محتوایی مجله‌ای که سابقاً منتشر شده نیست. هدفْ بازانتشار «همان» مجله است با نقاط ضعف و قدرتش. در نتیجه این پروژه به متن اصلی وفادار است. --پرستو ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۸:۲۶ (UTC)
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار