بحث:حدود و امکانات عمل اتحادیهٔ صنفی

از irPress.org
پرش به: ناوبری, جستجو

اشکالات در متن اصلی

  • برخی از جملات این متن (برای من) قابل فهم نبودند. آن‌ها را به همان صورت اصلی تایپ کردم.--امیر ‏۲۵ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۰:۰۲ (UTC)


صفحه‌ی ۹۹:

نوعی سازمان پرولتری‌اند که مختص زمانی است که سرمایه فرمانروای تاریخ است=> نوعی سازمان پرولتری‌اند که مختص زمانی هستند که سرمایه فرمانروای تاریخ است--امیر ‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۴۸ (UTC)

صفحه‌ی ۱۰۰:

به صرف و جود خویش بر اصل توزیع نابرابر صحّه می‌گذارد که =>به صرف وجود خویش بر اصل توزیع نابرابر صحّه می‌گذارد که--امیر ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۱:۳۹ (UTC)

موردی که به‌کمک آن ایدئولوژیِ => موردی که به‌کومک آن ایدئولوژیِ --امیر ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۱:۳۹ (UTC)

نه از آن‌روست که به‌دلیلی استراتژیکی تصمیم=> نه از آن‌روست که به‌دلیلی استراتژیک تصمیم--امیر ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۱:۳۹ (UTC)

پر از چنین نابهنگامی‌هاست => پر از چنین نابهنگامی‌هایی است--امیر ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۱:۳۹ (UTC)

صفحه‌ی ۱۰۲:

یک جنبش انقلابی - یک حزب - بیش از این نیاز دارد=>یک جنبش انقلابی - یک حزب - به بیش از این نیاز دارد--امیر ‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۳۰ (UTC)

جنبش انقلابی باید در برگیرندهٔ روشنفکران و عناصر خرده‌بورژوا یعنی کسانی که می‌توانند تئوری لازم برای سوسیالیسم را ارائه دهند نیز باشند=> جنبش انقلابی باید در برگیرندهٔ روشنفکران و عناصر خرده‌بورژوا یعنی کسانی که می‌توانند تئوری لازم برای سوسیالیسم را ارائه دهند نیز باشد--امیر ‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۳۰ (UTC)

صفحه‌ی ۱۰۳:

رامشخص می‌کند. => را مشخص می‌کند.--امیر ‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۷:۴۲ (UTC)

صرفنظر ازاین => صرف‌نظر از این --امیر ‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۷:۴۲ (UTC)

کومک‌های مالی برای حزب سیاسی،=> کمک‌های مالی برای حزب سیاسی،--امیر ‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۷:۴۲ (UTC)

صفحه‌ی ۱۰۴:

انگلستان به‌حزب کارگر کومک می‌کنند. => انگلستان به‌حزب کارگر کمک می‌کنند.--امیر ‏۱۸ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۲۹ (UTC)

و بیحرکت است. => و بی‌حرکت است.--امیر ‏۱۸ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۲۹ (UTC)

صفحه‌ی ۱۰۶: کارگران در صحن کارخانه تجلی => کارگران در صحن کارخانه، تجلی --امیر ‏۲۱ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۳۹ (UTC)

اعتصاب با روحیه‌ئی پریشان و فوق‌العاده قانونی رهبری شد => اعتصاب با روحیه‌ئی پریشان ولی؟؟ فوق‌العاده قانونی رهبری شد--امیر ‏۲۱ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۳۹ (UTC)

صفحه‌ی ۱۰۷:

ولی وقتی گرسنگی و یاس اعتماد به‌نفس => ولی وقتی گرسنگی و یاس، اعتماد به‌نفس--امیر ‏۲۳ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۵:۱۹ (UTC)

در آخرین لحظات اعتصاب بلشویک‌ها => در آخرین لحظات اعتصاب، بلشویک‌ها--امیر ‏۲۳ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۵:۱۹ (UTC)

صفحه‌ی ۱۰۸:

کومک به‌پیکار اقتصادی پرولتاریا کار سیاستمدار بورژواست. => کمک به‌پیکار اقتصادی پرولتاریا، کار سیاستمدار بورژواست.--امیر ‏۲۳ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۹:۲۵ (UTC)

صفحه‌ی ۱۱۰:

به‌اندازهٔ معتنابهی افزایش دهند => به‌اندازهٔ متنابهی افزایش دهند--امیر ‏۲۵ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۰:۰۲ (UTC)

صفحه‌ی ۱۱۱:

ایجاد‌کنندهٔ آگاهی طبقهٔ - کارگر است => ایجاد‌کنندهٔ آگاهی طبقهٔ کارگر است--امیر ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۶:۵۱ (UTC)

دوسوم یا دو سوم؟--امیر ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۶:۵۱ (UTC) یک سوم یا یک‌سوم؟--امیر ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۶:۵۱ (UTC)

ولی خود پیوند درستی گفته => ولی خودِ پیوند، درستی گفته --امیر ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۶:۵۱ (UTC)

صفحه‌ی ۱۱۳:

ضرورت‌های‌کور سازمان‌یابی در مقیاس => ضرورت‌های کور سازمان‌یابی در مقیاس --امیر ‏۲۸ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۳:۴۳ (UTC)

آن فعالیتِ می‌کنند. => آن فعالیت می‌کنند.--امیر ‏۲۸ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۳:۴۳ (UTC)

سازمان‌های دستجمعیش=> سازمان‌های دسته‌جمعی‌اش--امیر ‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۱ (UTC)

صفحه‌ی ۱۱۴:

به‌وضع موجودنسیتند.=> به‌وضع موجود نسیتند.--امیر ‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۱ (UTC)

آتشنشان‌های => آتش‌نشان‌های --امیر ‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۱ (UTC)

خودعملکرد=> خود عملکرد --امیر ‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۱ (UTC)

دیوانسالارانه => دیوان‌سالارانه--امیر ‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۱ (UTC)

صفحه‌ی ۱۱۵:

از این رو در درازمدت بی‌شک به‌نفع => از این رو، در درازمدت بی‌شک به‌نفع--امیر ‏۱ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۳:۱۴ (UTC)

خواهد‌بود.=> خواهد بود.--امیر ‏۱ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۳:۱۴ (UTC)

صفحه‌ی ۱۱۶:

به‌خودی خودموردی=> به‌خودی خود، موردی--امیر ‏۲ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۴ (UTC)

امروزه تحت‌الشاع=> امروزه تحت‌الشعاع--امیر ‏۲ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۸:۵۴ (UTC)

صفحه‌ی ۱۱۷:

Rio de Janeiro=> Rio de janeiro--امیر ‏۴ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۷:۵۴ (UTC)

John Steuben=> john steuben--امیر ‏۴ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۷:۵۴ (UTC)

Julian Symon=> julian symon--امیر ‏۴ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۷:۵۴ (UTC)

تالیف R.D. charques.=> تالیف R.D. Charques.--امیر ‏۴ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۷:۵۴ (UTC)

معروفی باتوروتسکی و بخارین=> معروفی با توروتسکی و بخارین--امیر ‏۴ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۷:۵۴ (UTC)

صفحه‌ی ۱۱۸:

دربارهٔ مباحثهٔ‌اتحادیه صنفی => دربارهٔ مباحثهٔ اتحادیه صنفی--امیر ‏۵ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۵:۳۹ (UTC)

J.P. Sarte=> J.P. sarte--امیر ‏۵ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۵:۳۹ (UTC)

Towards Socialism <= Towards socialism --امیر ‏۵ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۵:۳۹ (UTC)


  • هرجا کلمهٔ کومک آورده شده بوده،‌ به صورت کمک تایپ شده. این‌ها را در بازنگری به همان کومک تغییر دادم. با توجه به این‌که هر دو کلمه یک معنی را می‌رسانند، به متن اصلی وفادار می‌مانیم. (معنای کومک در دهخدا)--Mohaddese ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۳۹ (PST)


فاصلهٔ صفحه‌ها

  • دلیل خاصی داره که از صفحهٔ ۱۱۰ به بعد، صفحات وسط متن هستند (وسطِ متن، در محیطِ ویرایش)؟--Mohaddese ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۵:۳۲ (PST)
فکر کنم امیر خواسته که تصویر صفحه‌ها تقریباً روبه‌روی متن‌شان قرار گیرد. به ابتکار کاربران گاهی چیدمان متن‌ها این‌طوری هم بوده. مثلاً نگاه کن به خودگردانی در تولید و مدیریت ۱. --پرستو ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۲۳ (PST)
همون‌طور که پرستو گفت بعد از تایپ کردن چند صفحه، احساس کردم که بهتر است تصویر صفحه‌ها روبه‌روی متن‌شان قرار بگیرد. و از صفحهٔ ۱۱۰ به بعد این کار را انجام دادم--امیر ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۲۱ (PST)
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار